Jag arbetar på två forskningsprojekt. I avhandlingen Tapetmakerskorna – självförsörjande och skickliga i 1700-talets Stockholm (arbetstitel) ställer jag frågan om det gjorde någon skillnad att vara kvinnlig eller manlig tapetmakare i Stockholm under åren 1740 till 1760. Genom att undersöka flera olika typer av källmaterial jämför jag kvinnor och mäns möjligheter att etablera och driva tapetmakerier. Vilka juridiska rättigheter och skyldigheter hade de under hall- och manufakturrätten? Hur var tapetmakerierna organiserade och hur såg arbetsstyrkan ut? Skilde sig tillverkningsprocesser och produktionsförmågan åt? Avyttrades tapeterna på samma sätt och till likartade köpare? Flera aspekter av kvinnornas mer privata liv lyfts även fram. Jag gör också en mindre jämförande studie för samma tidsperiod över kvinnor som drev rörelser inom andra manufakturnäringar. Specifikt undersöker jag privilegieförfarandet samt kartlägger för vissa specifika år antalet kvinnor som stämplade sina varor under Hallrätten. Slutsatserna kastar nytt ljus på kvinnors professionella handlingsutrymme i 1700-talets Stockholm, och avhandlingen erbjuder därmed en ny tolkning av kvinnors villkor och ställning i det tidigmoderna Sverige.

Tidigare forskade jag om Uppsalas gatureglering på 1600-talet utifrån stadsinvånarnas behov och agerande, men ett bokprojekt om målarinnan och gravören Anna Maria Thelott (c1683-1710) förändrade mitt historiska perspektiv och intresse med byte av avhandlingsämne som följd. Boken om Anna Maria Thelott är i bearbetningsstadiet.

Just nu…
...skriver jag bara här när något speciellt inträffar, då jag inte har möjlighet att blogga lika regelbundet som tidigare då jag håller på att skriva klart min avhandling om tapetmakerskorna i 1700-talets Stockholm. I den här bloggen varvas annars reflektioner kring mitt eget förflutna med uppdateringar om forskningen och förmedlingen jag gör om kvinnor och arbete på 1600- och 1700-talen. Min ambition är att locka fram historien i vargdagens små och stora händelser, utforska historiehantverkets värld för öppen ridå, och impulsivt diskutera mina perspektiv på historievetenskapens betydelse för individer och samhället i stort.
Om kommentarer

För att läsa och skriva kommentarer, klicka på inläggets rubrik så kommer du till dess egen sida där kommentarsfält finns längst ner.